Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Zlechov informuje zákonné zástupce žáků o podmínkách provozu a účasti žáků ve výchovně vzdělávacím procesu.

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Při vstupu do budovy si všichni desinfikují ruce.

Zákonný zástupce je povinen být dostupný na telefonu, sdělenému škole, pro případ nenadálé události.

Po příchodu do třídy si žáci dezinfikují či myjí ruce. Mytí rukou se doporučuje důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem.

Žáci se pohybují po dobu vyučování co nejvíce ve své třídě, dbají pokynů pedagogických pracovníků zajišťujících minimalizaci kontaktů mezi žáky jednotlivých tříd. Vzájemné navštěvování o přestávkách není dovoleno.

Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

Při vyzvednutí žáka ze školní družiny rodiče zazvoní a čekají před budovou školy.

Při pobytu na zahradě využijí zákonní zástupci zvonek ZAHRADA.

Pokud žák trpí chronickým onemocněním (např. kašel, dušnost apod.), doloží lékařské vyjádření o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Ochrana zdraví a provoz základní školy se v období do konce školního roku 2020/2021 řídí platnou legislativou a vydanými pokyny KHS a MZd. S ohledem na vývoj epidemiologické situace se mohou informace změnit.

 

Mgr. Marie Polášková, ředitelka ZŠ a MŠ Zlechov