Základní škola a Mateřská škola Zlechov

                                            68710  Zlechov 229

 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

 

Telefon 572597041

e-mail:  jidelna@zszlechov.cz

Vedoucí ŠJ:   Helena Žajdlíková

  Kuchařka:   Iveta Opluštilová

 

 

 

     Školní jídelna se řídí vyhláškou ministerstva školství č.107/2005 Sb. o školním stravování,

školským zákonem č.561/2004 , zákonem č. 258/2000 o ochraně zdraví,

vyhláškou č.137/2004 o hygienických požadavcích a o zásadách osobní a provozní hygieny.

 

    Školní jídelna a školní jídelna-výdejna zajišťuje:

-         školní stravování pro děti a žáky Základní školy a Mateřské školy Zlechov

-         závodní stravování pro zaměstnance

 

 

Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny strávníky, v případě nezletilých dětí

-       a žáků i pro jejich zákonné zástupce, je zveřejněn na nástěnce v budově ZŠ a MŠ

-       na internetových stránkách školy www.zszlechov.cz

 

 

 

V rámci školního stravování má právo se denně stravovat:

-         dítě v Mateřské škole - přesnídávku, oběd, svačinu,

včetně tekutin k dodržování pitného režimu

-         žák v Základní škole - běd

 

Zásady provozu

 

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

Jídelníček je sestavován na základě norem zdravé výživy

a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Podle § 4. odst. 9. vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování má strávník nárok na dotované

stravné pouze v případě:

-       strávník je přítomen ve škole

-       nebo jde o první den neplánované nepřítomnosti

Oběd si může vyzvednout v chodbě školní kuchyně, případně ve výdejně ZŠ do jídlonosiče.

Další dny na dotované stravné již nemá nárok a musí se odhlásit.

Pokud se neodhlásí, budou strávníkovi naúčtovány režijní náklady za každý neodhlášený oběd.

 

Provozní doba ŠJ:                     6.30 - 15.00 hod.

výdejní doba v ZŠ                    11.45 - 12.45 hod.

 

Výdej v MŠ:

ranní svačinka                             9.00 hod.

oběd                                          11.40 hod.

odpolední svačinka                   14.00 hod.

 

 

 

 

Vlastní organizace provozu ve výdejně ZŠ

Žák se po umytí a osušení rukou posadí ke stolu. Žákům nalije polévku pracovnice výdeje,

hlavní jídlo si žáci odebírají ve výdejně, nápoje, saláty a doplňková jídla si pak berou sami

na přichystaném stole

Po konzumaci oběda použité nádobí odkládá na odkladní vozík k tomu určený a odchází

z jídelny.

 

Dozor ve školní výdejně

               1.   Pedagogický dozor se řídí rozpisem schváleným ředitelem školy a zodpovídá za pořádek.

               2.   Pedagogický dozor s personálem výdejny po dobu výdeje rovněž zajišťuje

mimořádný úklid /rozlitý čaj, rozbité nádobí/.

               3.   Úraz a nevolnost strávníci hlásí pedagogickému dozoru.

               4.   Vyučující vykonávající dozor musí nastoupit včas, tj. se zvoněním,

trvá na klidu a dodržování zásad slušného chování.

Kontroluje používání příborů, tj. dbá, aby žáci příborem jedli, správně jej drželi,

nešermovali příborem, neolizovali nůž apod.

Pozor na leváky - nelze nutit držet nůž v pravé ruce.

               5.   Nenutí žáky všechno sníst.

               6.   Nedovolí vynášet jídlo ze školní jídelny.

               7.   Pokud se žák ve školní jídelně nestravuje, nedovolí mu v průběhu oběda konzumovat nápoje.

 

 

Výše stravného:

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl. č. 107/2005 Sb.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku ve kterém dosahují věku

podle věkových kategorií.

 

Stravné v MŠ

Děti věku 3-6 let

ranní svačinka                        10,- Kč

oběd                                       21,- Kč                                 koeficient 0,5

odpolední svačinka                10,- Kč

vše včetně pitného režimu

 

Děti věku 7 let

ranní svačinka                          10,- Kč

oběd                                       23,- Kč                                 koeficient 0,7

odpolední svačinka                  10,- Kč

vše včetně pitného režimu

 

 

Žáci věku    7-10 let  cena za 1 oběd  23,-Kč                    koeficient 0,7

Žáci věku  11-14 let  cena za 1 oběd  27,-Kč                    koeficient 0,8

 

Zaměstnanci školy    cena za 1 oběd 31,-Kč                    koeficient 1,0

 

 

Způsob úhrady stravného

1.      Inkasním způsobem /tímto způsobem není nutné rušit platbu přes prázdniny/

Inkasní platby se uskuteční  k datu 17. v měsíci na číslo účtu  86-3942080247 / 0100

 

2.      V hotovosti

            Hotovostní úhradu lze provádět ve vyjímečných případech  v termínu od 10. dne v měsíci

            nejpozději do 25. dne v měsíci  v kanceláři ŠJ. od 6.30 – do 12.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni

      ze stravování, resp.  bude u dětí v MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního

      vzdělávání a to v souladu s §35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb.                

 

 

Přihlášení strávníků

Pokud zákonný zástupce přihlásí strávníka – žáka ke stravování, odevzdá vedoucí. ŠJ vyplněnou přihlášku ke stravování a zajistí souhlas k inkasu u peněžního ústavu.

 

 

Odhlášení strávníků

Odhlásit stravné na následující den je povinen strávník den předem do 14:00 hod.,

pouze ve výjimečných případech ráno do 8.00 hod. na tel. 572597041

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

 

 

Hlášení změn:

-       stravovací zvyklosti / jiné dny/

-       způsob placení stravného, změna čísla účtu nebo peněžního ústavu

-       adresy, jména

-       ukončení docházky – přestup na jinou školu, vyrovnání případných přeplatků, nedoplatků

 

O donášce dietního stravování rodiči do MŠ je možno se informovat u vedoucí ŠJ.

 

 

Jídelní lístek:

-       jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s hlavní kuchařkou

-       jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce v budově ZŠ a MŠ  a na internetových stránkách školy www.zszlechov.cz

-       jídelní lístek může být měněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

(změnu vedoucí školní jídelny poznamená do jídelního lístku)0

 

 

 

 

 


    Helena Žajdlíková

   Vedoucí školní jídelny

 

 

Mgr. Marie Polášková

ředitelka Základní školy a Mateřské školy

 

Zlechov