Základní škola Zlechov

 

 

 

 

 

Vzdělávací program

pro zájmové vzdělání

 

 

Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Zlechov

2015

číslo jednací__________

LOGO_ZS_Zlechov_color_2

 

 

„Žák není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je třeba zapálit“

                                                                                                          (Sokrates)

 

 

 

 

 

Údaje o škole

identifikační údaje školy 

 název a adresa školy : Základní škola a Mateřská škola Zlechov,

okres Uherské Hradiště

687 10 Zlechov 229

IČO 70 299 749

jméno ředitele : Mgr. Marie Polášková

kontakty na školu:

e-mail : zszlechov@uhedu.cz

telefon 572 597 370

webové stránky: zszlechov.cz

 

REDIZO        600124193

Přehled součástí školy:

Základní škola                        IZO 102 731 616      

Mateřská škola                       IZO 107 612 968      

Školní družina                                    IZO 119 100 207      

Školní jídelna                         IZO 103 279 431  

Školní výdejna                       IZO 150 072 201  

 

 

Zřizovatel

 název zřizovatele : Obec Zlechov

identifikační číslo : 002 91 609

adresu zřizovatele : 687 10 Zlechov 540

starosta obce: Ing. Ondřej Machala

 kontakty

e-mail: ou.zlechov@seznam.cz

telefon :572 597 339 nebo  572 579 340

Webové stránky : www.obeczlechov.cz

 

Platnost dokumentu:

Tento dokument je platný od 1. 9. 2015

 

 

 

 

Personální obsazení:     I. oddělení Jitka Obalová

                                               II. oddělení Mgr. Pavlína Povolná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní družina

 

Charakteristika

 

 

Školní družina se nachází v půdních prostorách školy.Vybavení a uspořádání  odpovídá potřebám dětí mladšího školního věku.Vlastní prostor družiny navozuje pocit bezpečí a radosti,umožňuje soukromí i činnost ve skupinkách, dává příležitost k odpočinku, iniciuje samostatné intelektuální, zájmové i hravé aktivity organizované i spontánní.Část místnosti je vyhraněna hraní na podlaze, která je krytá kobercem. Pro zájmové a rukodělné činnosti slouží část se stolky židličkami uspořádanými tak, aby děti na sebe viděly  a při činnosti mohly mezi sebou komunikovat.Nábytek odpovídá výškovým proporcím dětí.

Ve vybavení ŠD jsou stolní hry, stavebnice, panenky, obchod/ dřevěná část nábytku/.Pro sportovní aktivity venku je k dispozici sportovní náčiní. Pro výtvarné činnosti jsou  ve vybavení: barevné papíry, čtvrtky, ale i nestandardní papíry pro koláže, sady různých barev, pastelky, tuše, lepidla, nůžky.

Pro rozvoj čtenářských dovedností a pěstování čtenářských návyků má družina dětské časopisy a knihy.

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Činnost ŠD navazuje na vzdělávací činnost základní školy. Týdenní a denní rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny - střídání klidných a pohybově náročných  činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních  činností. Režim musí vytvářet dobré podmínky pro uskutečňování výchovných záměrů pedagogů. Přitom je nezbytné, aby vyhovoval i potřebám a zájmům dětí a respektoval jejich věkové zvláštnosti. Ve ŠD se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné, společensky prospěšné a příprava na vyučování.

 

1)     Provozní doba ŠD:

11.40  - 16.00 hodin

 

2) Podmínky docházky do ŠD, a doba odchodu či vyzvedávání žáků:

a) zápisní lístek s vyplněnými odchody žáků ze ŠD

b) zaplacení školného a obědů ve ŠJ

c) odchody žáků - případné vyzvednutí zákonným zástupcem:

d) uvolňování žáka v jinou dobu než určenou:

písemná žádost, zákonný zástupce přebírá plnou zodpovědnost

e) ze ŠD odcházejí žáci s doprovodem i bez  doprovodu zákonných zástupců nejpozději v 16. 00 hodin 

f) předem známou delší nepřítomnost žáka v družině zákonný  zástupce oznámí písemně nebo osobně

 

3) Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do stanovené doby:

Pouze při ústním, písemném nebo telefonickém upozornění  zákonných zástupců vychovatelka setrvá s dítětem ve ŠD, a to  nejdéle  15 minut po ukončení družiny.

 

4) Návštěva žáků ve ŠD v určitých dnech dle rozvrhu hodin:

a)   určité dny v týdnu - kroužky

 

5) Předávání žáků ze školy do ŠD

a)      ŠD je v areálu školy. Oddělení mladších dětí je ve 3. podlaží, oddělení  starších dětí je ve 2. podlaží. Vychovatelka přebírá žáky od jednotlivých vyučujících, kteří je doprovázejí  do ŠD. Sama vychovatelka odvádí  žáky, které učila těsně před začátkem provozu školní družiny.

 

6) Určená místa, kde probíhá výchovně vzdělávací činnost ŠD:

a) ŠD v 

b) 5. třída

c) zahrada a  hřiště v  areálu ZŠ

d) tělocvična ZŠ

e) počítačová  a jazyková učebna

f) Dětský koutek v Nové ulici a v části obce Chmatov

 

7) Spolupráce vychovatelek ŠD se zákonnými zástupci:

a) každodenní styk při vyzvedávání dítěte

b) schůzka  - 1 x do roka

c) vyzvání zákonných zástupců k návštěvě ŠD

 

 

 

 

1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ ŠD A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

vzdělávání a školské služby podle školského zákona, informace a poradenskou pomoc zájmového zařízení v záležitostech týkajících se činnosti ŠD, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost, která odpovídá jejich věku a stupni vývoje.

·        Žáci jsou povinni:

řádně docházet do školského zařízení a řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny. Plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem.

vyjadřovat se k zájmovému vzdělávání svých žáků, právo na informace o průběhu vzdělávání a na poradenské služby.

- zajistit, aby žák docházel řádně do školského zařízení,  

- na vyzvání ředitele nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dokládat důvody nepřítomnosti žáka.

 

2. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM

 

Podmínky platby za pobyt žáka v ŠD upravuje Směrnice ředitele školy o úplatě za  zájmové vzdělávání. Úplata se platí ve škole v hotovosti nebo převodem na účet. Hradí se jedenkrát měsíčně za uplynulý měsíc. Je splatná do  15. dne následujícího kalendářního měsíce.

·         Školní družina je otevřena v pondělí až v pátek od 11.40 hodin do 16.00 hodin.

Na nepovinné předměty, kroužky a hodiny v ZUŠ budou žáci uvolňovány dle údajů na zápisním lístku.

Vychovatelka předá dítě při odchodu ze školní družiny pouze ZZ nebo osobě, kterou ZZ uvedl v zápis.lístku.  Pokud má žák odejít jinak, než je uvedeno v zápis.lístku, pustí je vychovatelka pouze na písemnou žádost rodičů či ZZ (na samostatném lístku) nebo při osobním předání ZZ. Vychovatelka si omluvenky zakládá. Na telefonickou žádost nebudou děti z bezpečnostních důvodů ze ŠD uvolňovány. Pokud odchod stanoví ZZ dříve, odchází dítě z toho místa, kde právě probíhá činnost ŠD. Dále pak škola již neodpovídá za jeho bezpečnost.

·         Přebírání žáků

 Žáci 1. až 5.ročníku dochází do školní družiny  v doprovodu vyučujícího poslední hodiny.

·         Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu. Tito žáci jsou vedeni v Docházkovém sešitě.

·         O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy.

·         Jeli v  době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna  zájem o činnost školní družiny, je provoz zajištěn od minimálního počtu 10 žáků, stejně tak provoz školní jídelny, s případným omezením podle pokynů okresního hygienika apod.

·         Styk s rodiči ( ZZ) se uskutečňuje na třídních schůzkách, pravidelně při předávání dětí ze ŠD a kdykoli po předchozí domluvě. Telefonický kontakt na vedoucí vychovatelku , I. Oddělení,  je 604 355 222,  II. oddělení 737 962 267.

·         Pitný režim je zajištěn neomezeně po celou dobu pobytu dítěte ve ŠD.

·         Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby čeká vychovatelka 15 min., potom  telefonicky upozorní rodiče / ZZ /, poté ředitele školy.  Při opakovaném nevyzvednutí žáka do stanovené doby vyrozumí  odbor sociální péče. Vychovatelka setrvá ve škole, než je žák vyzvednut.

·         Pokud žák nedodržuje Vnitřní řád školní družiny, nebo ZZ neuhradí včas úplatu, může být z družiny vyloučen.

 

3. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní družině

·         Vychovatelka odpovídá za bezpečnost žáků v ŠD, a to od příchodu žáka až do jeho odchodu z družiny. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Pokud se stane žákovi úraz, jeho povinností je toto neprodleně oznámit vychovatelce ŠD. Později oznámený úraz nebude brán jako školní úraz. V případě úrazu žáka vychovatelka vyrozumí rodiče o úrazu. Pokud nezastihne rodiče dítěte ( zák.zástupce) zajistí ošetření sama, ostatním dětem zajistí dozor, úraz ihned hlásí vedení školy.

·         Žáci jsou vychovatelkou poučeni o bezpečnosti a chování při činnosti ŠD, při přesunech po škole i při pobytu venku a jsou povinni se těmito pravidly řídit. O tomto provede vychovatelka zápis do Přehledu výchovných činností ŠD. Při pobytu v tělocvičně a na hřišti vychovatelka kontroluje všechno nářadí, na kterém budou děti cvičit, také houpačky a průlezky. Kontroluje také, zda žáci před odchodem uklidili hračky a nářadí. Pokud odchází ze hřiště jako poslední, uzamyká školní budovu a klíč ukládá na určené místo.

 

 

 

 

Školní družina –důležitý výchovný partner rodiny a školy

                          - plní vzdělávací  cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

                          - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy

                          - má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů

                          - rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence

 

 

Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině.

Úkolem školní družiny je příprava jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji.

Prohlubovat spolupráci s okrskovými družinami formou her, soutěží a besed s předáváním různých zkušeností.

 

 

Cíle:

v     Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Školní družina umožňuje odpočinkové činnosti (aktivní i klidové) a přípravu na vyučování.

v     připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji.

v     vštěpovat dětem, že láska k přírodě je jedna z nejvzácnějších vlastností člověka

v     rozvíjet specifické nadání žáků, pomáhat jim překonávat jejich handicapy

v     spojení žáků různých věkových skupin se osvědčuje jako výhoda – starší předávají své zkušenosti a dovednosti mladším.

v     Chceme, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání

 

Činnost ŠD navazuje na program předškolního vzdělávání. Jednotlivé cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují žáky činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými dovednostmi. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny:

 

  1. Kompetence k učení – žák se učí s chutí, započatou práci dokončí, vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, umí kriticky zhodnotit své výkony, učí se nejen spontánně, ale také vědomě, klade si otázky a hledá na ně odpovědi, všímá si souvislostí mezi jevy, samostatně pozoruje a experimentuje, umí získávat vědomosti z různých pramenů a zdrojů, získané poznatky dává do souvislostí, zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.

 

  1. Kompetence k řešení problémů – žák si všímá dění i problémů, které ho motivují k řešení podobných problémů a situací, problém se učí pochopit, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promýšlí a plánuje řešení problému, při řešení situací nachází shodné, podobné a odlišné znaky, hledá různé způsoby řešení problémů, ověřuje prakticky správné řešení problémů, chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje správná a chybná řešení, spontánně přichází s novým řešením, je kreativní, dovede se přizpůsobit změnám – je flexibilní, svá rozhodnutí se učí obhájit a uvědomuje si zodpovědnost za své rozhodnutí, je iniciativní a podnikavý. Započaté činnosti dokončuje, v případě obtíží je při jejich překonávání houževnatý.

 

  1. Komunikativní kompetence – žák ovládá řeč i mimoslovní komunikaci, myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi vyjadřuje vhodně formulovanými větami, umí vyjádřit vlastní názor, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, dokáže promluvit na veřejnosti, účinně se zapojuje do diskuse, umí řešit konflikty, dokáže vyjadřovat své kladné pocity ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí řečí, gestem i dalšími prostředky. Umí se v něm vyjádřit i písemně. Nezapomíná, že ke správné komunikaci také přísluší naslouchání druhým. Využívá informační a komunikační prostředky, z předkládaných informací si vybírá. Komunikuje kultivovaně.

 

  1. Sociální a interpersonální kompetence – žák se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit i podřídit – přijmout kompromis, respektuje dohodnutá pravidla, je schopen respektovat jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi, je solidární. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém – ovládá a řídí své jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

 

  1. Občanské kompetence – žák si uvědomuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, chová se zodpovědně, dbá na osobní zdraví své i druhých, chová se odpovědně i s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní a společenské). Respektuje a posiluje sociální a kulturní prostředí, které je formováno tradičními, aktuálními i očekávanými hodnotami národa, etnika a sociální či profesní skupiny. Chápe, že rozvoj a udržení těchto hodnot, jejichž význam se z pohledu jedince i generací může měnit, je podmíněn také ekonomickou situací a posilován či oslabován jedinci, kteří tyto hodnoty zpětně ovlivňují. Váží si tradice a kulturního dědictví, které chrání, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům a podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí.

 

  1. Kompetence k trávení volného času – žák umí účelně trávit volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití, umí si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozic, rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací ( či jednostranné zátěže ze školního vyučování), umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času.

 

Formy a obsah:

v     Pravidelná činnost – je dána týdenní skladbou zaměstnání

v     Příležitostné akce – jsou to významnější akce, které nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností např.besídky,výlety, tvořivá odpoledne a jsou určena i rodičům.

v     Spontánní aktivity – jsou průběžné, klidové po obědě, po organizované části, při pobytu venku. Role vychovatelky spočívá při těchto činnostech v zajištění bezpečnosti, navození a podněcování některých vlastních aktivit dětí, možnost i osobní účasti na některých hrách. Řízené a spontánní činnosti na sebe přirozeně navazují.

v     Odpočinkové činnosti – klidové činnosti i aktivní odpočinek, který kompenzuje jednostrannou zátěž během vyučování.

v     Příprava na vyučování – didaktické hry, tematické vycházky, umožňujeme vypracovávání domácích úkolů a další činnosti k upevnění a rozšiřování poznatků získaných z vyučování.

Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času.

 

Vzdělávací program se zaměřuje na tyto základní oblasti, které navazují na vzdělávací program základního vzdělávání:

 

v     Místo, kde žijeme – vztah ke své škole, městu státu, vycházky, výlety, poznatky z cest, dopravní výchova

v     Lidé kolem nás – příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi dětmi, vztahy ve škole, pravidla soužití, chování lidí,slušné chování,principy demokracie,základní lidská práva a práva dítěte a povinnosti, mediální výchova

v     Lidé a čas - regionální pověsti a báje,tradice,zvyky,odlišnosti způsobů života, návštěva kulturních institucí( knihovna,galerie,muzeum,hvězdárna,orientace v čase, sestavovat a naplňovat režim družiny účelně, učit děti úctě času druhých,využívat svůj volný čas

v     Rozmanitost  přírody - ochrana přírody, praktické poznávání přírody, proměny přírody, roční období, činnosti člověka v přírodě – pozitivní,negativní,likvidace odpadů-třídění odpadů, ekologická výchova

v     Člověk a svět práce - tradiční i netradiční materiály, elementární dovednosti, jak lidé a stroje pracují, informační a komunikační technologie

v     Člověk a jeho zdraví – poznáváme své tělo, učíme se poskytovat první pomoc, telefonujeme, otužujeme se - pobyt venku, vhodně se oblékáme v jednotlivých ročních obdobích, bezpečnost a ochrana zdraví,  prevence sociálně patologických jevů.

 

 

Školní družina musí být:

                  -     místo pro zájmové vyžití dětí

-          místo pro regeneraci sil dětí po vyučování

-          místo pro rozvíjení tvořivosti

-          místo pro posilování sebevědomí

-          místo pro radost

-          místo pro komunikaci vychovatelek a rodičů

      (poskytovat rodičům informace o činnosti ŠD, o připravovaných akcích, aj.)

 

FORMY spolupráce mezi vychovatelkou a rodiči:

      

-          individuální rozhovory,

-          telefonické rozhovory

-          písemné kontakty

-          třídní schůzky

 

Podmínky pro činnost:

 

Materiální podmínky:

 

Ø      Inspirující, nestresující prostředí

Ø      Účelově vybavené prostory družiny s možností kreativního uzpůsobení

Ø      Možnost využívání prostor školy:

-          tělocvičny

 

-          Školní družina využívá místnosti účelově vybavené s možností kreativního uzpůsobení, je vybavena nábytkem, pomůckami, stolními hrami, časopisy, audiotechnikou, dále využívá prostory školy – počítačovou učebnu,

tělocvičnu a sportovní náčiní, projekce video a DVD, knihovnu. Pro pobyt venku má k dispozici sportovní hřiště, dětské hřiště, na vycházky chodí žáci do okolí školy( hřiště SK, dětská hřiště v obci). Pedagogičtí pracovníci sledují další možnosti doplňování a zlepšování materiálních podmínek pro činnost v ŠD.

 

Personální podmínky:

Ve družině pracují kvalifikované vychovatelky s dlouholetou praxí.

Činnost a výchovné působení vychovatelky vychází z pedagogiky volného času – ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek, her. Podstatný je požadavek dobrovolnosti, zajímavosti a zájmovosti, požadavek aktivity, požadavek seberealizace, citlivosti a citovosti.

Pedagogické působení zajišťuje jedna plně kvalifikovaná vychovatelka, která se specializuje na výtvarnou výchovu, tělovýchovné aktivity a rukodělné práce. Odborné zaměření si bude prohlubovat v akreditovaných kurzech i samostudiem.

 

 

Ekonomické podmínky vycházejí z možností prostředků pro ZŠ a zřizovatele, případně sponzorských darů. Výši úplaty za zájmové vzdělávání stanovuje  ředitel školy po dohodě se zřizovatelem..

 

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví

 

·         Vychovatelka odpovídá za bezpečnost žáků v ŠD, a to od příchodu žáka až do jeho odchodu z družiny. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Pokud se stane žákovi úraz, je jeho povinností toto neprodleně oznámit vychovatelce ŠD. Později oznámený úraz nebude brán jako školní úraz. V případě úrazu žáka vychovatelka vyrozumí rodiče o úrazu. Pokud nezastihne rodiče dítěte (zákonné zástupce) zajistí ošetření sama, ostatním dětem zajistí dozor, úraz ihned hlásí vedení školy.

·         Žáci jsou vychovatelkou poučeni o bezpečnosti a chování při činnosti ŠD, při přesunech po škole i při pobytu venku a jsou povinni s těmito pravidly řídit. O tomto provede vychovatelka zápis do Přehledu výchovných činností ŠD. Při pobytu v tělocvičně a hřišti vychovatelka kontroluje všechno nářadí, na kterém budou děti cvičit, také houpačky a průlezky.

 

Platí:

- zákaz manipulace s elektrickými zařízeními, při činnosti lze používat pouze spotřebiče z majetku organizace, které byly prohlédnuty a mají příslušný atest revizního technika.

- zákaz vyklánění z oken a manipulace s okny

-neběhat, neskákat, nesjíždět po zábradlí, nestoupat na židle, stoly a jiný nábytek

-používat jen bezpečné pomůcky, např. mladší děti mohou stříhat jen s nůžkami, které mají oblé zakončení

-udržovat pořádek v místnosti

-při pohybu po komunikacích a v ulicích dodržovat vyhlášku o silničním provozu

-dodržovat bezpečné chování při hrách v tělocvičně i na hřišti

-při úraze provést opatření k zajištění první pomoci postiženému, popř. zajištění lékař. Ošetření, zajištění bezpečnosti ostatních dětí

-o úrazu neprodleně informovat ředitele školy

-informovat neprodleně zákonné zástupce zraněného žáka

-sepsat záznam o úrazu

 

 

·         Psychohygienické  podmínky - vhodná struktura režimu žáků v ŠD,dostatek relaxace a aktivního pohybu, vhodný stravovací a pitný režim ( podle věkových a individuálních potřeb žáků), zdravé prostředí užívaných prostor, odpovídající světlo, teplo, čistota, větrání, bezhlučnost, velikost sedacího a pracovního nábytku, dostupnost prostředků

první pomoci, kontakt na lékaře, praktická dovednost vychovatelky poskytovat první pomoc, ochrana žáků před úrazy, výrazné označení nebezpečných předmětů a částí využívaných prostorů, pravidelná kontrola zařízení.

·        Psychosociální podmínky – klidné prostředí a příznivé klima- otevřenost a partnerství v komunikaci,úcta,tolerance, uznání, empatie, sounáležitost družiny se školou, respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům, věková přiměřenost a motivující hodnocení, ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy, vytváření podmínek pro spoluúčast žáků na životě školy a školní družiny,která přechází do  modelu demokratického společenství, včasná informovanost žáků i jejich rodičů o činnosti školní družiny a jejím vnitřním životě.

 

 

Činnost a výchovné působení vychovatelky v  oddělení  vychází z požadavků pedagogiky volného času ( ovlivňování volného času,nabídka alternativních aktivit,nabídka pomůcek,her .Podstatný je požadavek dobrovolnosti,aktivity,požadavek seberealizace,zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti )

 

Výchovné programy se zaměřují na tyto základní oblasti:

 

Ø      Výchova ke zdravému životnímu stylu

Ø      Posilování komunikačních dovedností

Ø      Odpovědnost za své chování

Ø      Ovládání negativních citových reakcí

Ø      Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině

Ø      Formování životních postojů

Ø      Nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování

      

 Výchova ke zdravému životnímu stylu

- výchova k odpovědnosti za svou osobu

- výchova k odpovědnosti za své zdraví

- výchova ke správným stravovacím návykům, pitný režim

- dodržování osobní hygieny

- posilování tělesné zdatnosti

- rozvíjení citové stránky osobnosti, citové vazby

 

Posilování komunikačních dovedností  ( Člověk ve společnosti)

- kultivace slovního i mimoslovního projevu

- rozvíjení slovní zásoby

- schopnost vyjádřit se

- schopnost naslouchat

- uplatnění se v kolektivu

- kulturní život

 

Odpovědnost za své chování

- řešení různých situací

- pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, dovedností a postojů

- důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality

- posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování

 

Ovládání negativních citových reakcí

- vypořádat se se stresem

- řešení životních situací

- vyrovnávání se s nedostatky a neúspěchy

 

Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině  ( Člověk jako jedinec)

- kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí

- posilování pozitivního myšlení

- objektivní hodnocení činnosti každého člena

- vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny

- temperament, postoje, hodnoty

 

 

 

Formování životních postojů

- vytváření společensky žádoucích hodnot

- vytváření základů právního vědomí

- úcta, porozumění, tolerance

- schopnost a ochota pomoci

- vytvoření vlastního sebevědomí

- posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům

- prevence sociálně patologických jevů - drogy, alkohol, kouření

                                                               -  delikvence

                                                               -  virtuální drogy

                                                               -  šikanování,vandalismus, násilné chování

                                                               -  rasismus

-  podobnost a odlišnost lidí

-  rozdíly v prožívání,v myšlení a v jednání

 

Nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování

- možnost vzájemného doplňování školního vyučování a výchovně-vzdělávací práce školní družiny

-tohoto cíle dosahovat specifickými, od školního vyučování výrazně odlišnými prostředky

-přinášet nové podněty, obohacovat poznatky

Člověk a jeho svět:      Místo,kde žijeme: - vztah ke své škole,městu,státu

                                                                  - vycházky, výlety, poznatky z cest

                                    Lidé kolem nás:    - příbuzenské vztahy v rodině

                                                                  - vztahy mezi dětmi

                                                                  - vztahy ke škole

                                                                  - pravidla soužití

                                                                  - chování lidí-pravidla slušného chování

                                                                                   - principy demokracie

                                                                  - základní lidská práva a práva dítěte

                                                                  - práva a povinnosti

                                    Lidé a čas:             - regionální pověsti a báje

                                                                  - tradice, zvyky, odlišnost způsobů života

                                                                  - návštěva kulturních institucí-muzeum, hvězdárna,

                                                                    knihovna, galerie

                                                                  - orientace v čase

Člověk a příroda:       Rozmanitost živé a neživé přírody

                                   Ochrana přírody – praktické poznávání přírody

                                   Proměny přírody, roční období

                                   Činnost člověka v přírodě ( pozitivní, negativní)

                                   Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

                                   Likvidace odpadů-třídění odpadů

 

Člověk a svět práce:   Tradiční i netradiční materiály¨- práce s papírem,textilem,přírodninami,modelínou,vlnou,ker.hlínou atd./

                                    Elementární dovednosti

                                    Tvořivé hry se stavebnicemi/ Cheva, dřevěné kostky …/

 

Člověk a zdraví:        Míčové hry, závodivé hry, běh s překážkami

                                   Kolektivní hry / kopaná, vybíjená, košíková, florbal /

                                   Přecházení vozovky. Určování dopravních značek.

                                   Orientace v okolí školy. Nebezpečné situace.

                                   Turistické značky.

 

Umění a kultura:       Malování, kreslení, stříhání

                                   Kreslení v přírodě

                                   Ilustrace dětské knihy.

                                   Návštěva školní knihovny.

                       Poslechové skladby, hra na Orfeovy nástroje.  

                       Zpěv a tanec.

                       Rozpočitadla, jazykolamy, veršované pohádky.

                       Divadlo

                       Četba na pokračování

Písničky J. Uhlíře a Z. Svěráka

 

Zájmové zaměření dětí v době pobytu ve školní družině:

 

Dětem umožňujeme v době pobytu ve školní družině rozvíjet své zájmy ve specificky zaměřených kroužcích.

 

Ø      Kroužky jsou vedeny pod patronací Střediska volného času při SGV  Velehrad:

               

-          sportovní kroužek

-          aerobik

-          redaktorský kroužek

-          moderní tanec

-          pohybové hry

-          fotografický kroužek

-          výtvarný kroužek

-          keramický kroužek

-          kroužek informatiky

    

 

Mimo tyto kroužky se děti seznamují se všemi oblastmi zájmové činnosti a jednotlivé aktivity jsou zapracované v týdenní skladbě zaměstnání:

 

- pohybové a tělovýchovné aktivity

- výtvarné činnosti

- rukodělné činnosti

- hudba, zpěv a tanec

- literárně – dramatická činnost

- přírodovědná a vlastivědná činnost

- výpočetní technika

 

 

Příklad dlouhodobé družinové hry:

 

Název : Pojďme, budeme si hrát, aneb Mravenci to vyhrají

 

Pravidla:

Pravidla hry jsou sestavena jednoduše tak, aby byla motivující, vzbudila zájem a chuť si hrát. Děti se podílejí na organizování a vytváření hry – sestavování úkolů, pravidel, atd.

Pro zahájení hry společně s dětmi připravíme nástěnku se znázorněním mravenišť. Cesta do mraveniště vede přes deset tajných komůrek / měsíců /, ve kterých jsou připraveny různé úkoly, jejichž plněním si mravenečci osvojují různé znalosti, dovednosti a získávají praktické

 

é zkušenosti.

Během hry mravenečci plní různé úkoly. Za splnění úkolů děti získávají body do příslušné tabulky. Vyhrává mraveniště s nejvíce nasbíranými body.

 

 

 

ZÁŘÍ – Šikovní mravenečci

 

Úkoly:  1. Vybarvi a vystřihni svého mravenečka a připevni ho na nástěnku.

2.      Nauč se recitovat báseň Polámal se mraveneček.

3.      Najdi obrázek Jardy Mravence mezi různými živočichy. Připravíme si obrázky různých zvířátek a drobných živočichů a děti mají mezi nimi najít obrázek Jardy Mravence.

4.      Dokresli a vybarvi obrázek Jardy Mravence

5.      Uspořádej soutěž pro své kamarády Kdo má nejdelší jméno a příjmení?

6.      Zahraj si s dětmi hru Na velitele

7.      Vyjmenuj lesní zvířátka, která znáš.

8.      Nakresli sám sebe, jak jdeš do školy.

9.      Zdolej překážkovou dráhu.

10.  Najdi v přírodě kamínek, který ti tvarem připomíná nějaké zvířátko a domaluj ho.

 

Plán omezení rizik z činností ve školní družině

1.      Přebírání žáků – učitelka poslední vyučovací hodiny přivádí žáky 1. ročníku. Žáci 2. až 5. ročníku dochází do školní družiny sami a svůj příchod neprodleně nahlásí vychovatelce.

2.      Cesta do jídelny a zpět do družiny – žáci odcházejí v doprovodu vychovatelky a dbají pokynů pedagogických pracovníků, dodržují pravidla školního řádu, která jsou jim průběžně připomínána.

3.      Jídelna – žákům je průběžně vštěpována kultura a hygiena stolování, bezpečnost při pohybu v jídelně.

4.      Činnosti ve školní družině – žáci jsou poučeni o bezpečnosti před zahájením vlastní činnosti ( práce s nůžkami, závodivé hry, míčové hry,práce na počítačích- zákaz zasahování do elektrických zařízení, práce s jehlou, špendlíky, kladívkem a hřebíky, při výtvarných činnostech, při  manipulaci s nábytkem – židle, stolky, otevírání a zavírání skříněk), chůze po schodišti a chodbách, dodržování bezpečnosti a hygieny na toaletách, žáci mají zakázáno otevírat budovu školy cizím osobám.

5.      Tělocvična – žáci se řídí stanoveným Řádem tělocvičny, nevstupují do tělocvičny bez dozoru vychovatelky.

6.      Hřiště – žáci se řídí stanoveným Řádem hřiště a pravidly her.

7.      Vycházka – žáci se řídí pokyny vychovatelky, dbají o bezpečnost svého zdraví i svých spolužáků, svým chováním a jednáním nenarušují život v přírodě. Neprodleně nahlásí vychovatelce případný výskyt alergické reakce( např. na pyl), přisátí klíštěte.

8.      Činnosti mimo školní družinu – výlet, exkurze…. – žáci se řídí pokyny pedagogických pracovníků.

9.      V případě požáru mají žáci nacvičenu evakuaci budovy, znají postup při ohlášení požáru (vychovatelka, ředitelka, hasiči tel. 150 příp. 112), žáci znají umístění lékárničky v budově školy pro případné poskytnutí první pomoci.

10.  Při odchodu ze školní družiny žáci dbají na bezpečnost při přecházení vozovky.

 

 

 

 

 

Tento dokument je platný od 1. 9. 2015